– Tillatelsen til Noah Solutions legger til rette for forsvarlig behandling av farlig avfall fra norske bedrifter fram til 2030. Dette gir industrien anledning til å finne gode løsninger for å håndtere avfallet sitt også i framtiden, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Noah Solutions dokumenterer at store deler av det farlige avfallet vil kategoriseres som stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall etter behandling. Det vil oppfylle kravet til avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall.

Deponeringen vil heller ikke påvirke friluftslivet. Området skal settes i stand etter at deponeringen er avsluttet i tråd med opprinnelig plan, slik at det blir tilgjengelig for allmennheten

Tillatelse til deponering av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall vil forlenge perioden med tungtrafikk til Holmestrand fordi en større andel farlig avfall enn ordinært avfall fraktes med bil. Men avfallstransporten til Langøya er ikke hovedbelastningen i Holmestrand sentrum.

 

Fakta: Noah Solutions deponerer farlig avfall på Langøya

* Noah Solutions har tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet til å motta uorganisk ordinært avfall til deponering og uorganisk farlig avfall til behandling og deponering på Langøya.

* Hovedaktiviteten på Langøya er mottak av industrisyre, flyveaske fra forbrenningsverk og annet uorganisk farlig avfall fra norsk industri.

* I dag deponeres nøytralisert farlig avfall under havnivå (kote 0) og ordinært avfall over havnivå. Noah får nå tillatelse til å deponere ikke-reaktivt farlig avfall over kote null i Sydbruddet.

* Porevann fra deponiet som ikke gjenbrukes i prosessen, går via renseanlegg til sjø. Anlegget har rensing i form av sedimentasjon, sand- og kullfiltrering.

* Deler av Langøya, utenfor deponiområdet, er intakt kalkfuruskog, kalktørreng, kalkberg, edelløvskog og strandvegetasjon med mange interessante arter. Det er flere arter på rødlista.

* Området er vernet på grunn av geologisk arv.